مقالات

مقاله طراحی آبنما – شرکت طرح و فن آبگینه

آبنمای میدان هفت حوض
مقدمه

طراحی آبنما : آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎ اﻣﺮوز، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻬﯿﯿﺞ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت آدﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.آب ﭼﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮑﻮن و ﭼﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮازشدﻫﻨﺪه روح اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .

ﺳﻄﺢ آب ﺳﺎﮐﻦ، ﺑﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ۱۸۰ درﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ،   ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﻧﻌﮑﺎس ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ در آبو ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ روی ﮔﯿﺎﻫﺎن آﺑﺰی ﻣﻮﺟﻮد روی آب، ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد. آب در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪه اﻣﻮاج ﻧﻮر در ﻓﻀﺎﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮری ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺟﻮﯾﺒﺎر روان روی ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد.

آب در ﭘﺎرکﻫﺎ و ﺑﺎغﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﺮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا،ﺗﺎﻣﯿﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮای ﮔﯿﺎﻫﺎن و اﯾﺠﺎد ﻃﺮاوت، ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ و ﺧﺸﮑﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ.طراحی پ

برای مشاهده مقاله فایل زیر را دانلود کنید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 2 =