مقاله طراحی آبنما – شرکت طرح و فن آبگینه

مقدمه آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎ اﻣﺮوز، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره ﺟ...

بیشتر بخوانید

نکات اجرایی تاسیسات برق ساختمان

مقدمه از آﻏﺎز اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن ﻣﺎده ۳۳ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻓﺎز ۲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﻴﺤﻲ اﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﻨ...

بیشتر بخوانید

اتصال زمین در برق – شرکت طرح و فن آبگینه

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﯿﻢ زﻣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ ، زﻣﺎن ﻗﻄﻊ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﯿﻢ : ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﯿﻢ زﻣﯿﻦ ( ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑ...

بیشتر بخوانید

12