گام های عملی در تقویت به اعتماد نفس و غلبه برکم رویی

گام های عملی در تقویت به اعتماد نفس و غلبه برکم رویی

گام های عملی در تقویت به اعتماد نفس و غلبه برکم رویی 

کمرویی رفتاری آموختنی است و همه کودکان، نوجوانان و بزرگسـانی کـه از کمرویـی رنج برده یـا اینکه از نظر دیگران کمرویی قابل توجهی دارند، اعم از زن و مرد، در هـر موقعیت و شـرایط روانی و اجتماعی و اقتصـادی که باشند، می توانند با توکل به خداوند علیم و حکیم و قـدیر و نیـز و اعـتماد بـه نفـس و اراده قوی بـر کم رویـی خـود غالب آیند.

شما می توانید این مقاله را در زیر مشاهده یا دانلود نمایید…


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.