مقالات

نکات اجرایی تاسیسات برق ساختمان

مقدمه

از آﻏﺎز اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن ﻣﺎده ۳۳ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻓﺎز ۲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﻴﺤﻲ اﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . در ﺳﺎزوﻛﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺎﻇﺮان در ۴ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوان ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﻲ ﻣﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﺮﻳﺎن و ﻧﺎﻇﺮان ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮد.

برای مطالعه بیشتر فایل زیر را دانلود کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 1 =