مقالات

نکات اجرایی تاسیسات برق ساختمان

مقدمه

از آﻏﺎز اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن ﻣﺎده ۳۳ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻓﺎز ۲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﻴﺤﻲ اﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . در ﺳﺎزوﻛﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺎﻇﺮان در ۴ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوان ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﻲ ﻣﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﺮﻳﺎن و ﻧﺎﻇﺮان ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮد.

برای مطالعه بیشتر فایل زیر را دانلود کنید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *