ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن

آذر ۸, ۱۳۹۴

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی ﻗﺪﻣﺖ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﺒﮑﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﯿﻤﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻬﺮان ﺑﺎﻻی ۲۵  ﺳﺎل