آذر ۵, ۱۳۹۴

روش انتخاب و محسابه فیوز

نحوه سایز فیوز برای ترانسهای توزیع: یک راه حل ارزان برای حفاظت ترانسهای توزیع استفاده از فیوز در سمت MV ترانس میباشد. ترانسهایی تا توان ۲۵۰۰kVA را میتوان با