شهریور ۲۶, ۱۳۹۳

مبدل زیرآبی ۷ گلنده -Junction box 1 to 6

شهریور ۲۵, ۱۳۹۳

مبدل زیرآبی ۱۱ گلنده -Junction box 1 to 10