آبان ۳۰, ۱۳۹۴
آبنمای میدان هفت حوض تهران

مقاله طراحی آبنما

مقدمه آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎ اﻣﺮوز، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ