مهر ۱۷, ۱۳۹۳

سیستم کنترل نور SLAVE

مهر ۱۷, ۱۳۹۳

سیستم کنترل نور MASTER

  CS01-2, سیستم کنترل نور چراغ های LED با قابلیت تغییر رنگ