شهریور ۲۶, ۱۳۹۳

مبدل زیرآبی ۷ گلنده -Junction box 1 to 6