نورپردازی ساختمان سرمایه گرگان

افتخاری دیگر از تلاش جمعی پرسنل شرکت آبگینه – یکی از بزرگترین پروژه های نورپردازی متحرک به طول ۱۲۷۰ متر در مدت زمان ۳۰ روز اجرا گردید.

نام پروژه : ساختمان سرمایه گرگان

با تشکر از واحد فنی مهندسی که در اجرا و راه اندازی پروژه نقش اصلی را داشتند، واحد پشتیبانی و تولید که در تهیه اقلام موثر بودند، واحد طراحی که طرح اولیه را ارائه کردند، واحد فروش که با کمک نماینده استان گلستان پروژه را هدایت کردند و واحد مالی و سایر همکاران که مستقیم و غیر مستقیم این نقش زیبا را خلق کردند.

اجرا : شرکت آبگینه و آقای شمس(نماینده گرگان)

Related projects