نورپردازی مجتمع تجاری فدک

مجتمع تجاری فدک با مساحت  ۱۲۰۰ متر مربع در شهر اصفهان احداث شده است.برای طرح نورپردازی نمای مجتمع ۳ طرح مختلف ارائه شد که در نهایت طرح اجرا شده مورد پسند کارفرمایان قرار گرفت و در سال ۱۳۹۲ به بهره برداری کامل رسید. برای اجرای نورپردازی تعداد۱۴۲چراغ PL03 با قابلیت تغییر رنگ و ۱۴ تابلو کنترل فرعی و یک تابلو کنترل اصلی در نظر گرفته شده.

به علت نحوه جانمایی خاص چراغ و اصول نورپردازی، جزییات اجرایی نیز برای نصب چراغ ها در نظر گرفته شد.

Related projects