دسته: مقالات

 • تاثیر نور پردازی در فضای شهری – شرکت طرح و فن آبگینه

  پاسخی بگذارید لغو پاسخ نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند * دیدگاه </p> <p class=”comment-form-author”><label for=”author”>نام <span class=”required”>*</span></label> <input id=”author” name=”author” type=”text” value=”” size=”30″ maxlength=”245″ required=”required”/></p> <p class=”comment-form-email”><label for=”email”>ایمیل <span class=”required”>*</span></label> <input id=”email” name=”email” type=”text” value=”” size=”30″ maxlength=”100″ aria-describedby=”email-notes” required=”required”/></p> <p class=”comment-form-url”><label for=”url”>وب‌سایت</label> <input id=”url” name=”url” type=”text” value=”” size=”30″ maxlength=”200″/></p> <p […]

 • تاثیر نور پردازی در فضای شهری

  تاثیر نور پردازی در فضای شهری
 • چگونه در برابر دیگران نه بگوییم؟

  چگونه در برابر دیگران نه بگوییم؟

  چگونه در برابر دیگران نه بگوییم؟ یکی از مشکلات زندگی بیشتر انسان ها، مشغول شدن به تعارفات بی حاصل است .متاسفانه گـاهی حجم این تعارفات آنقدر زیاد می شــود کــه افــراد حاضرند تــن بــه دروغ گفتن بدهنــد امــا بــه دیگران «نــه» نگویند !بدتر از این که برخی افراد حاضرند دروغ بشنوند اما «نه» نشنوند .این موضوع تا بدان جـا پیش رفته که گفتن «نه» […]

 • زبان بدن را یاد بگیرید

  زبان بدن را یاد بگیرید

  زبان بدن چیست ؟ زبان بدن کانال ارتباطی غیر کلامی و منحصر به فردی است که توسط آن اطلاعاتی را منتقل می کنیم ، یا مکنونات خودمان را به صورت اشارات ، حرکات بدنی و حالات چهره ، آگاهانه یا ناخودآگاه ابراز می کنیم .این ابزار ارتباطی می تواند جایگزینی عمدی برای حرف های ما […]

 • آبنمای زیر سطحی (مخفی شونده)

  آبنمای زیر سطحی (مخفی شونده)

  آبنمای زیر سطحی (مخفی شونده) : امروزه ارتقای کیفیت فضاهای شهری و پارکها در راستای احترام به حقوق شهروندان از رسالتهای اصلی شهرداریها محسوب می شود  .اقدام در این زمینه علاوه بر زیبا و جذابتر شده فضاها، زمینه را برای افزایش تعاملات اجتماعی که در عصر ماشینی در انزوا به سر رفته است فراهم می […]

 • مقاله طراحی آبنما – شرکت طرح و فن آبگینه

  مقاله طراحی آبنما – شرکت طرح و فن آبگینه

  در این مقاله با چگونگی طراحی آبنما ها اعم ازآبنمای موزیکال ، آبنمای متحرک و آبنمای زیرسطحی بطور کامل آشنا می شوید .

 • کنترل استپ موتور

  کنترل استپ موتور

  کنترل استپ موتور:

 • نکات اجرایی تاسیسات برق ساختمان

  نکات اجرایی تاسیسات برق ساختمان

  مقدمه از آﻏﺎز اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن ﻣﺎده ۳۳ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻓﺎز ۲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﻴﺤﻲ اﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . در ﺳﺎزوﻛﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺎﻇﺮان در ۴ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوان ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﻲ […]

 • اتصال زمین در برق – شرکت طرح و فن آبگینه

  اتصال زمین در برق – شرکت طرح و فن آبگینه

  ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﯿﻢ زﻣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ ، زﻣﺎن ﻗﻄﻊ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﯿﻢ : ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﯿﻢ زﻣﯿﻦ ( ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ زﻣﯿﻦ ) ﺑﺎ ﯾﺪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻫﻨﮕـﺎم ﺧﻄـﺎ و اﺗﺼـﺎل زﻣﯿﻦ ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ […]

 • مبحث نورپردازي و تکنولوژي LED در اشتغال و کار آفرینی

  مبحث نورپردازي و تکنولوژي LED در اشتغال و کار آفرینی

  مبحث نورپردازي و تکنولوژي LED در اشتغال و کار آفرینی