پژوهش و اطلاعیه ها

آبان ۲۹, ۱۳۹۴

راهنمای طراحی تاسیسات برقی در استخر ها

۱- ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر : در اﻳﻦ ﺟﺰوه ﺳﻌﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ، راﻫﻜﺎری ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﺮق ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮد . در ﭼﻨین ﻣﺤﻴﻄﻬﺎﺋﻲ ﺧﻄﺮ ﺷﻮک
آبان ۲۵, ۱۳۹۴
آبنمای زیر سطحی (مخفی شونده)

آبنمای زیر سطحی (مخفی شونده)

آبنمای زیر سطحی (مخفی شونده) : امروزه ارتقای کیفیت فضاهای شهری و پارکها در راستای احترام به حقوق شهروندان از رسالتهای اصلی شهرداریها محسوب می شود  .اقدام
آبان ۲۵, ۱۳۹۴
گام های عملی در تقویت به اعتماد نفس و غلبه برکم رویی

گام های عملی در تقویت به اعتماد نفس و غلبه برکم رویی

گام های عملی در تقویت به اعتماد نفس و غلبه برکم رویی  کمرویی رفتاری آموختنی است و همه کودکان، نوجوانان و بزرگسـانی کـه از کمرویـی رنج برده یـا
آبان ۲۵, ۱۳۹۴
زبان بدن را یاد بگیرید

زبان بدن را یاد بگیرید

زبان بدن چیست ؟ زبان بدن کانال ارتباطی غیر کلامی و منحصر به فردی است که توسط آن اطلاعاتی را منتقل می کنیم ، یا مکنونات