پژوهش و اطلاعیه ها

آبان ۳۰, ۱۳۹۴
آبنمای میدان هفت حوض تهران

مقاله طراحی آبنما

مقدمه آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎ اﻣﺮوز، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
آبان ۲۹, ۱۳۹۴

صورتجلسه قبل از قرارداد با مالک

ﺑﻨﺎﻡ ﺣﻖ ﺑــــﻪ ﻣﻨﻈــــﻮﺭ ﺣﺼــــﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨــــﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣــــﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳــــﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴــــﺎﺕ ﺑــــﺮﻕ ﺳــــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻄــــﺎﺑﻖ ﺍﺳــــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ    ﻣﻘــــﺮﺭﺍﺕ ﻣﻠــــﻲ ﺳــــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﻳــــﻦ ﺗﻌﻬــــﺪ ﻧﺎﻣــــﻪ ﺗﻮﺳــــﻂ ﻣﺎﻟــــﻚ   )
آبان ۲۹, ۱۳۹۴

چک لیست کنترل کیفیت تابلو

چک لیست کنترل کیفیت تابلو – سازمان نظام مهندسی دانلود: چک لیست کنترل کیفیت تابلو
آبان ۲۹, ۱۳۹۴

چک لیست کنترل طراحی تاسیسات برقی

چک لیست کنترل طراحی تاسیسات برقی – سازمان نظام مهندسی چک لیست کنترل طراحی برق