پژوهش و اطلاعیه ها

آذر ۵, ۱۳۹۴

روش انتخاب و محسابه فیوز

نحوه سایز فیوز برای ترانسهای توزیع: یک راه حل ارزان برای حفاظت ترانسهای توزیع استفاده از فیوز در سمت MV ترانس میباشد. ترانسهایی تا توان ۲۵۰۰kVA را میتوان با
آذر ۵, ۱۳۹۴

کنترل استپ موتور

کنترل استپ موتور: دانلود: کنترل استپ موتور
آذر ۲, ۱۳۹۴

دانلود آخرین نسخه نرم افزار دیالوکس به همراه آموزش کامل

نرم افزار Dialux یک نرم افزار فنی مهندسی رایگان برای طراحی نورپردازی فضاهای داخلی و خارجی ساختمان ها است. در این نرم افزار می توانید محیط
آبان ۳۰, ۱۳۹۴
پروژه آبنمای موزیکال پارک ولیعصر تبریز

طرح پیشنهادی آبنما

آﺑﻨﻤﺎ: ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﻮضﻫﺎی ﮐﻢ ﻋﻤﻘﯽ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ ﻓﻮارهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﭼﺮاغﻫﺎی رﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ آﺑﻨﻤﺎ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻋﻤﻖ آنﻫﺎ ﺗﺎ ۶۰ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ