پژوهش و اطلاعیه ها

آذر ۹, ۱۳۹۴

CV Writing for Engineering & Construction Professionals

How to Write a Good CV How to write a good CV? What CV layout should I use? There is no single way to construct a
آذر ۸, ۱۳۹۴

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی ﻗﺪﻣﺖ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﺒﮑﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﯿﻤﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻬﺮان ﺑﺎﻻی ۲۵  ﺳﺎل
آذر ۸, ۱۳۹۴

نکات تست و بازرسی آسانسور

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﺴﺖ و ﺑﺎزرﺳﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر: ﺗﺴﺖ ﺷﺎﻗﻮل ﺑﻮدن ﻣﻮﺗﻮرﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺗﺴﺖ ﮐﺸﺶ ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞ ﻫﺎی روی ﻓﻠﮑﻪ اﺻﻠﯽ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ(ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﻓﺸﺎر ﺳﯿﻢ
آذر ۵, ۱۳۹۴

نکات اجرایی تاسیسات برق ساختمان

مقدمه از آﻏﺎز اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن ﻣﺎده ۳۳ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻓﺎز ۲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﻴﺤﻲ