پژوهش و اطلاعیه ها

آبان ۲۵, ۱۳۹۴
رزومه فعالیت های شرکت طرح و فن آبگینه در سال 93

رزومه فعالیت های شرکت طرح و فن آبگینه در سال ۹۳

رزومه فعالیت های شرکت طرح و فن آبگینه در سال ۹۳ دانلود: رزومه فعالیت های شرکت طرح و فن آبگینه در سال ۹۳
آبان ۲۵, ۱۳۹۴
رزومه فعالیت های شرکت طرح و فن آبگینه در سال 92

رزومه فعالیت های شرکت طرح و فن آبگینه در سال ۹۲

رزومه فعالیت های شرکت طرح و فن آبگینه در سال ۹۲ دانلود رزومه فعالیت های شرکت طرح و فن آبگینه در سال ۹۲
آبان ۲۵, ۱۳۹۴
نظامنامه شرکت طرح و فن آبگینه و ﻧﻤﻮدار ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ

نظامنامه شرکت طرح و فن آبگینه و ﻧﻤﻮدار ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ

نظامنامه شرکت طرح و فن آبگینه و ﻧﻤﻮدار ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ نظامنامه نمودار توالی فرایندها  
آبان ۲۵, ۱۳۹۴

روش اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه

روش اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه دانلود: روش اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه