آذر ۵, ۱۳۹۴

کنترل استپ موتور

کنترل استپ موتور: دانلود: کنترل استپ موتور
آذر ۲, ۱۳۹۴

دانلود آخرین نسخه نرم افزار دیالوکس به همراه آموزش کامل

نرم افزار Dialux یک نرم افزار فنی مهندسی رایگان برای طراحی نورپردازی فضاهای داخلی و خارجی ساختمان ها است. در این نرم افزار می توانید محیط
آبان ۳۰, ۱۳۹۴
پروژه آبنمای موزیکال پارک ولیعصر تبریز

طرح پیشنهادی آبنما

آﺑﻨﻤﺎ: ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﻮضﻫﺎی ﮐﻢ ﻋﻤﻘﯽ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ ﻓﻮارهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﭼﺮاغﻫﺎی رﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ آﺑﻨﻤﺎ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻋﻤﻖ آنﻫﺎ ﺗﺎ ۶۰ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ
آبان ۳۰, ۱۳۹۴
آبنمای میدان هفت حوض تهران

مقاله طراحی آبنما

مقدمه آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎ اﻣﺮوز، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ