بهمن ۱۶, ۱۳۹۴

مبحث نورپردازی و تکنولوژی LED در اشتغال و کار آفرینی

مبحث نورپردازی و تکنولوژی LED در اشتغال و کار آفرینی | انجمن مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان IESI مقدمه موضوع کار آفرینی اولین بار مورد توجه اقتصاد
بهمن ۱۶, ۱۳۹۴

پاورپوینت آموزشی شبکه توزیع

شبکه های توزیع به عنوان یکی از سه رکن اساسی در سیستم برق رسانی (تولید ، انتقل، توزیع ) از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
آذر ۱۹, ۱۳۹۴

اتصال زمین در برق

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﯿﻢ زﻣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ ، زﻣﺎن ﻗﻄﻊ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﯿﻢ : ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﯿﻢ زﻣﯿﻦ ( ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ
آذر ۹, ۱۳۹۴

CV Writing for Engineering & Construction Professionals

How to Write a Good CV How to write a good CV? What CV layout should I use? There is no single way to construct a