آذر ۱۹, ۱۳۹۴

INTERNATIONAL STANDARD Electrical installations in ships

INTERNATIONAL STANDARD Electrical installations in ships :   Part1: IEC 60092-352_2005 part2: IEC 60092-354_2003
آذر ۱۹, ۱۳۹۴

اتصال زمین در برق

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﯿﻢ زﻣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ ، زﻣﺎن ﻗﻄﻊ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﯿﻢ : ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﯿﻢ زﻣﯿﻦ ( ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ
آذر ۲, ۱۳۹۴

دانلود آخرین نسخه نرم افزار دیالوکس به همراه آموزش کامل

نرم افزار Dialux یک نرم افزار فنی مهندسی رایگان برای طراحی نورپردازی فضاهای داخلی و خارجی ساختمان ها است. در این نرم افزار می توانید محیط
آبان ۲۹, ۱۳۹۴

صورتجلسه قبل از قرارداد با مالک

ﺑﻨﺎﻡ ﺣﻖ ﺑــــﻪ ﻣﻨﻈــــﻮﺭ ﺣﺼــــﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨــــﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣــــﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳــــﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴــــﺎﺕ ﺑــــﺮﻕ ﺳــــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻄــــﺎﺑﻖ ﺍﺳــــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ    ﻣﻘــــﺮﺭﺍﺕ ﻣﻠــــﻲ ﺳــــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﻳــــﻦ ﺗﻌﻬــــﺪ ﻧﺎﻣــــﻪ ﺗﻮﺳــــﻂ ﻣﺎﻟــــﻚ   )