شهریور ۲۵, ۱۳۹۳

مبدل زیرآبی ۱۱ گلنده -Junction box 1 to 10

شهریور ۲۶, ۱۳۹۳

مبدل زیرآبی ۴ گلنده -Junction box 1 to 3

شهریور ۲۶, ۱۳۹۳

مبدل زیرآبی ۷ گلنده -Junction box 1 to 6