مهر ۱۷, ۱۳۹۳

سیستم کنترل نور MASTER

  CS01-2, سیستم کنترل نور چراغ های LED با قابلیت تغییر رنگ    
مهر ۱۷, ۱۳۹۳

سیستم کنترل نور SLAVE