مقالات

اتصال زمین در برق – شرکت طرح و فن آبگینه

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﯿﻢ زﻣﯿﻦ

ﺟﺮﯾﺎن اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ ، زﻣﺎن ﻗﻄﻊ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﯿﻢ : ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﯿﻢ زﻣﯿﻦ ( ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ زﻣﯿﻦ ) ﺑﺎ ﯾﺪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻫﻨﮕـﺎم ﺧﻄـﺎ و اﺗﺼـﺎل زﻣﯿﻦ ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ رﻟﻪ اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻄﺎ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﺳـﯿﻢ را ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ روال ﻋـﺎدی ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖرا در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺖ .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت − سه =