نکات تست و بازرسی آسانسور

آذر ۸, ۱۳۹۴

نکات تست و بازرسی آسانسور

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﺴﺖ و ﺑﺎزرﺳﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر: ﺗﺴﺖ ﺷﺎﻗﻮل ﺑﻮدن ﻣﻮﺗﻮرﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺗﺴﺖ ﮐﺸﺶ ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞ ﻫﺎی روی ﻓﻠﮑﻪ اﺻﻠﯽ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ(ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﻓﺸﺎر ﺳﯿﻢ