شهریور ۲۶, ۱۳۹۳

مبدل زیرآبی ۴ گلنده -Junction box 1 to 3