طرح پیشنهادی آبنما

آبان ۳۰, ۱۳۹۴
پروژه آبنمای موزیکال پارک ولیعصر تبریز

طرح پیشنهادی آبنما

آﺑﻨﻤﺎ: ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﻮضﻫﺎی ﮐﻢ ﻋﻤﻘﯽ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ ﻓﻮارهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﭼﺮاغﻫﺎی رﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ آﺑﻨﻤﺎ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻋﻤﻖ آنﻫﺎ ﺗﺎ ۶۰ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ