تاسیسات برقی استخرها

آبان ۲۹, ۱۳۹۴

راهنمای طراحی تاسیسات برقی در استخر ها

۱- ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر : در اﻳﻦ ﺟﺰوه ﺳﻌﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ، راﻫﻜﺎری ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﺮق ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮد . در ﭼﻨین ﻣﺤﻴﻄﻬﺎﺋﻲ ﺧﻄﺮ ﺷﻮک