بهمن ۲۳, ۱۳۹۴

اطلاعات درباره تابلو برق و اجزا تابلوھای برق

تابلو : محفظه ای است فلزی یا غیر فلزی که تجھیزات در آن نصب شده و ارتباط الکتریکی توسط ھادی ھا برقرار شده و محفظه آماده