انواع نازل آبنمایی – Nozzle

شهریور ۲۴, ۱۳۹۳

انواع نازل آبنمایی – Nozzle

۱- نازل پفکی -Foam Nozzle   ۲- نازل جت -Jet Nozzle ۳- نازل کومت – Comet Nozzle