آبنمای زیر سطحی (مخفی شونده)

آبان ۲۵, ۱۳۹۴
آبنمای زیر سطحی (مخفی شونده)

آبنمای زیر سطحی (مخفی شونده)

آبنمای زیر سطحی (مخفی شونده) : امروزه ارتقای کیفیت فضاهای شهری و پارکها در راستای احترام به حقوق شهروندان از رسالتهای اصلی شهرداریها محسوب می شود  .اقدام